ترازو دیجیتال امرن مدل HN-286
ترازو دیجیتال امرن مدل HN-286
ترازو دیجیتال امرن مدل HN-286
ترازو دیجیتال امرن مدل HN-286
ترازو دیجیتال امرن مدل HN-286
ترازو دیجیتال امرن مدل HN-286
ترازو دیجیتال امرن مدل HN-286
ترازو دیجیتال امرن مدل HN-286

ترازو دیجیتال امرن مدل HN-286me-ws-om-hn286


ترازو دیجیتال امرن مدل HN-286 با ضخامت کم و دقت زیاد وزن را تا حدود ۱۸۰ گیلوگرم اندازه گیری می نماید. این دستگاه دارای دو عدد باتری قابل تعویض است.