اکسیژن ساز 5 لیتری هایکونب مدل Oxybreath mini5
اکسیژن ساز 5 لیتری هایکونب مدل Oxybreath mini5
اکسیژن ساز 5 لیتری هایکونب مدل Oxybreath mini5
اکسیژن ساز 5 لیتری هایکونب مدل Oxybreath mini5
اکسیژن ساز 5 لیتری هایکونب مدل Oxybreath mini5
اکسیژن ساز 5 لیتری هایکونب مدل Oxybreath mini5
اکسیژن ساز 5 لیتری هایکونب مدل Oxybreath mini5
اکسیژن ساز 5 لیتری هایکونب مدل Oxybreath mini5

اکسیژن ساز 5 لیتری هایکونب مدل Oxybreath mini5


اکسیژن ساز 5 لیتری هایکونب مدل Oxybreath mini5 می تواند به صورت ۲۴ ساعته استفاده شده و بسیار کم صداست. هم چنین مجهز به سیستم آلارم برای تشخیص قطعی برق، افت غلظت، کاهش و افزایش فشار می باشد.