دستگاه اتو سی پپ رزمد مدل AirsenseS10
دستگاه اتو سی پپ رزمد مدل AirsenseS10
دستگاه اتو سی پپ رزمد مدل AirsenseS10
دستگاه اتو سی پپ رزمد مدل AirsenseS10

دستگاه اتو سی پپ رزمد مدل AirsenseS10


دستگاه اتو سی پپ رزمد مدل AirsenseS10 با تولید صدای بسیار کم بدون ایجاد مزاحمت برای بیمار و اطرافیان او قابل استفاده در منازل است. فشار ورودی در هنگام بازدم کاهش می یابد تا فرد راحت تر بتواند تنفس کند. برای مرطوب کردن هوای ورودی از مرطوب کننده داخلی در طراحی این دستگاه استفاده شده است. هم چنین داشتن حافظه ی داخلی و جانبی امکان ثبت اطلاعات را مهیا نموده است.