مانیتور علائم حیاتی EMI
مانیتور علائم حیاتی Jerry
مانیتور علائم حیاتی Jerry
مانیتور علائم حیاتی Jerry
مانیتور علائم حیاتی EMI
مانیتور علائم حیاتی Jerry
مانیتور علائم حیاتی Jerry
مانیتور علائم حیاتی Jerry

مانیتور علائم حیاتی EMI


مانیتور علائم حیاتی EMI برای اندازه گیری پارامترهای سلامت بیمار مانند فشار خون، میزان اکسیژن خون و دمای بدن مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه می تواند پارامترها یا ماژول های ذکر شده را به صورت مستمر اندازه گیری کند و بر روی صفحه نمایش نشان دهد.