تخت جراحی جنرال TSN

تخت جراحی TSN


تخت جراحی TSN در انواع عمل های جراحی عمومی مورد استفاده قرار می گیرد. این تخت دارای موتورهای خاصی است که تخت را در پوزیشن مورد نظر تنظیم می کند.