تخت جراحی جنرال TSN

تخت جراحی


تخت جراحی در انواع عمل های جراحی عمومی مورد استفاده قرار می گیرد. این تخت دارای موتورهای خاصی است که تخت را در پوزیشن مورد نظر تنظیم می کند.