سینک اسکراب دو نفره تک جداره بدون شیر TSN
سینک اسکراب دو نفره تک جداره بدون شیر TSN
سینک اسکراب دو نفره تک جداره بدون شیر TSN
سینک اسکراب دو نفره تک جداره بدون شیر TSN

سینک اسکراب دو نفره تک جداره بدون شیر TSN


سینک اسکراب دو نفره تک جداره پیش از ورود به اتاق عمل یا اتاق ایزوله بیمارستان نصب می شود و جهت شستن دست مورد استفاده قرار می گیرد. این سینک بدون شیر بوده و باید شیر آرنجی مناسب یا شیر پدالی بر روی آن نصب شود.