دستگاه اکوکاردیوگرافی GE vivid S6
دستگاه اکوکاردیوگرافی GE vivid S6
دستگاه اکوکاردیوگرافی GE vivid S6
دستگاه اکوکاردیوگرافی GE vivid S6

دستگاه اکوکاردیوگرافی GE vivid S6


دستگاه اکوکاردیوگرافی GE vivid S6 محصولی پرفروش و کاربردی در حوزه تشخیص و کنترل بیماری های قلبی عروقی به شمار می رود. متخصصین قلب و عروق با استفاده از این دستگاه می توانند تصاویر واقعی از قلب و عروق تهیه کنند.