دستگاه الکتروشوک ZOLL مدل ADE PRO
دستگاه الکتروشوک ZOLL مدل ADE PRO
دستگاه الکتروشوک ZOLL مدل ADE PRO
دستگاه الکتروشوک ZOLL مدل ADE PRO

دستگاه الکتروشوک ZOLL مدل AED PRO


دستگاه الکتروشوک ZOLL مدل AED PRO یک دفیبریلاتور خارجی است که به منطور احیاء عملکرد عضله قلب مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه به امدادگر در انجام فرآیند اعمال شوک الکتریکی به قلب کمک می کند و قابل استفاده برای بزرگسالان و اطفال می باشد.