برونکوسکوپ بزرگسال Fujifilm مدل EB-530XT
برونکوسکوپ بزرگسال Fujifilm مدل EB-530XT
برونکوسکوپ بزرگسال Fujifilm مدل EB-530XT
برونکوسکوپ بزرگسال Fujifilm مدل EB-530XT

برونکوسکوپ بزرگسال Fujifilm مدل EB-530XT


برونکوسکوپ بزرگسال Fujifilm مدل EB-530XT دستگاه تصویربرداری ویدئویی است که جهت بررسی نای و نایژه بزرگسالان مورد استفاده قرار می ‌گیرد. این محصول برای نمونه برداری از مجاری تنفسی و ترشحات موجود در نای و نایژه و هم چنین جراحی و خارج کردن اجسام از داخل راه هوایی بیمار کاربرد دارد. این برونکوسکوپ قابل استفاده در اتاق جراحی و کلینیک است.