دستگاه الکتروشوک Zoll سری X
دستگاه الکتروشوک Zoll سری X
دستگاه الکتروشوک Zoll سری X
دستگاه الکتروشوک Zoll سری X

دستگاه الکتروشوک Zoll سری X


دستگاه الکتروشوک Zoll سری X یک دفیبریلاتور عضله قلب است که جهت احیاء بیمار با مشکل ایست قلبی مورد استفاده قرار می گیرد و مجهز به نمایشگر وسیع با امکان نمایش 4 trace است. این محصول غالباً در اورژانس مورد استفاده قرار می گیرد، اما در اتاق جراحی نیز کاربرد دارد.