بخور سرد امسیگ مدل 402

بخور سرد امسیگ مدل 402


بخور سرد امسیگ مدل 402 با تبدیل قطره های آب به ذرات بسیار کوچک و پخش آن، می تواند رطوبت محیط را افزایش دهد و استفاده از این دستگاه برای بهبود تنفس انسان مفید است.