c-arm

1 کالا

  • تخت جراحی C-ARMتخت جراحی C-ARM

    تخت جراحی C-ARM

    تماس بگیرید
    تخت جراحی C-ARM تختی است که برای انواع جراحی ها استفاده می شود و شکن های مختلف دارد. هم چنین می توان در حین جراحی از بدن بیمار تصویربرداری سی آرم انجام داد.